Regulamin promocji "Kaskadowa"

MOLTON STYL Sp. z o.o.

REGULAMIN PROMOCJI KASKADOWEJ NA http://molton.pl

 

§ 1

Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „KASKADOWA” (dalej „Akcja Promocyjna”) jest firma MOLTON STYL Sp. z o.o  z siedzibą w Jankach ul. Mszczonowska 60, 05-090 Raszyn, NIP: 527-25-52-259, REGON: 141088089, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000290055, (dalej „Organizator Akcji Promocyjnej”).

§ 2

Akcja Promocyjna obowiązuje od dnia 24.06.2021r. do dnia 28.06.2021r.

§ 3

Miejscem prowadzenia Akcji Promocyjnej jest sklep on-line, funkcjonujący pod adresem http://molton.pl.

§ 4

W Akcji Promocyjnej ma prawo uczestniczyć każdy klient, który w czasie trwania Akcji Promocyjnej dokona zakupu jednego lub większej liczby produktów odzieży z wyłączeniem produktów z zakładki „Outlet”.

§ 5

Klient, który spełnił warunki określone w § 4 niniejszego regulaminu, uzyskuje prawo do skorzystania z rabatu w wysokości: -10% od aktualnej ceny detalicznej danego produktu w przypadku zakupu jednej sztuki odzieży; rabatu w wysokości -20% przy zakupie 2 sztuk odzieży od aktualnej ceny detalicznej na całe zamówienie; -30% przy zakupie 3 sztuk i więcej odzieży od aktualnej ceny detalicznej na całe zamówienie. Promocja dotyczy odzieży dostępnej w asortymencie sklepu on-line (wskazanego w § 3).

§ 6

Rabaty, wskazane w § 5 niniejszego Regulaminu aie mogą zostać połączone z innymi promocjami i rabatami oferowanymi w sklepie internetowym Organizatora Akcji Promocyjnej. W sytuacji wystąpienia innych aktywnych promocji w ramach jednego zakupu (w tym innych upustów) Klient uzyskuje możliwość wyboru, czy uczestniczy w Akcji Promocyjnej wskazanej w § 5  i korzysta z upustów od aktualnej ceny detalicznej brutto, czy też rezygnuje z tej możliwości celem skorzystania z innej promocji dostępnej na stronie internetowej http://molton.pl.

§ 7

Klient sklepu internetowego, który skorzysta z Akcji Promocyjnej, a następnie zdecyduje się na dokonanie zwrotu zakupionych produktów, w rezultacie czego na otrzymanym paragonie pozostanie mniej niż dwa produkty z dostępnej oferty – otrzyma kwotę zwrotu uwzględniającą automatyczne pomniejszenie o wartość otrzymanego rabatu, do którego Klient miał prawo w wyniku uprzedniego zakupu dwóch sztuk produktów.

§ 8

Klient każdorazowo spełniający warunki Akcji Promocyjnej określone w § 4 i § 5 niniejszego regulaminu może w czasie trwania Akcji Promocyjnej korzystać z niej dowolną ilość razy.

§ 9

Klient biorący udział w Akcji Promocyjnej akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania.

§ 10

Treść regulaminu Akcji Promocyjnej zostaje udostępniona na stronie internetowej http://molton.pl

§ 11

Informacje oraz treści zawierane w materiałach dotyczących reklamy i propagowania Promocji Kaskadowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią odrębnej oferty handlowej. Obowiązującą moc prawną w zakresie zasad funkcjonowania Akcji Promocyjnej mają wyłącznie postanowienia określone w niniejszym regulaminie.

§ 12

Uwagi, zastrzeżenia oraz reklamacje dotyczące prowadzonej Akcji Promocyjnej należy zgłaszać w formie pisemnej i kierować na adres Organizatora Akcji Promocyjnej, wskazany w § 1 niniejszego regulaminu. W treści reklamacji Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz możliwie najdokładniej opisać stwierdzone nieprawidłowości. Reklamacje otrzymane przez Organizatora Akcji Promocyjnej będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, gdyby jednak rozpatrzenie nie było możliwe we wskazanym terminie, Klient zostanie o tym poinformowany wraz ze wskazaniem przypuszczalnego terminu rozpatrzenia.

§ 13

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Janki, dnia 01 luty 2021 r.