regulamin_new_Every_Day

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin jest dostępny w salonach firmowych MOLTON w brzmieniu zamieszczonym poniżej:

I. Zasady ogólne programu STAŁEGO KLIENTA salonu MOLTON

1. Regulamin organizowanego przez MOLTON Styl Sp. z o.o Programu Molton Every Day (zwanego dalej „Programem”), przeznaczonego dla Stałych Klientów MOLTON Styl Sp. z o.o., jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a spółką MOLTON Styl, zwaną dalej MOLTON, będącą właścicielem Programu.
2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
3. W Programie można brać udział po dokonaniu jednorazowego zakupu i wypełnieniu i podpisaniu Karty Klienta dostępnej w salonach firmowych MOLTON. Takie przystąpienie do Programu przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
4. Przystępując do Programu Klient zawiera równocześnie umowę z firmą MOLTON Styl Sp. z o.o. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie („zwanym dalej Regulaminem”). Jeżeli Posiadacz karty naruszy warunki Regulaminu to tym samym narusza umowę, co może pociągnąć za sobą rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowanie lub odebranie karty oraz przejęcie zgromadzonych przez Uczestnika rabatów.
5. Pracownicy salonów MOLTON nie mogą korzystać z Programu, w tym posiadać karty Molton Every Day
6. MOLTON zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem salonów firmowych i partnerskich MOLTON, strony internetowej lub w korespondencji bezpośredniej.
7.Poprzez złożenie podpisu na Karcie Klienta Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie danych przez MOLTON w celach operacyjnych i marketingowych Programu, swoich danych osobowych figurujących na Karcie Klienta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji Programu jest warunkiem przystąpienia do Programu. Administratorem danych osobowych jest spółka Molton Styl Spółka z o.o. z siedzibą w Jankach, ul. Mszczonowska 60, 05-090 Raszyn, NIP 527-255-22-59, REGON 141088089, KRS 0000417731, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 50.000,00 zł  opłacony w całości.  Szczegółowy opis ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej poświęconej Polityce Prywatności:  https://molton.pl/polityka-prywatnosci.
8. Uczestnik poprzez złożenie podpisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez inne podmioty współpracujące z MOLTON w ramach Programu.

9. Uczestnik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowym na wypełnianym kwestionariuszu. Tym samym Osoba taka nie jest wczytywana do bazy klientów i nie bierze udziału w Programie Lojalnościowym MOLTON.
10. Uczestnik Programu przy pierwszym zakupie otrzymuje rabat 5% na każdy kolejny zakup. Po dokonaniu zakupów łącznie za min. 10 tys. złotych, uczestnik otrzymuje 10% rabatu.  Rabaty wynikające ze zrealizowanych zakupów w ramach programu lojalnościowego dotyczą produktów oferowanych w cenach regularnych i nie łączą się z innymi akcjami promocyjnym organizowanymi przez firmę MOLTON, o ile regulamin tych akcji nie stanowi inaczej.

11. Z Programu wyłączone są salony outletowe MOLTON. Za zakup produktów w takich placówkach Klient nie może uzyskać punktów w Programie.
12. Uczestnikami Programu mogą być osoby, które skończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne i prawne.
Uczestnikami programu mogą być zarówno obywatele polscy jak i obcokrajowcy.

II. Warunki przystąpienia do Programu, KARTA STAŁEGO KLIENTA

1. Osoba przystępująca do Programu musi dokonać zakupu w jednym z salonów MOLTON oraz właściwie wypełnić Kartę Klienta. Karta musi być wypełniona czytelnie i podpisana. Po tym fakcie Klient staje się Uczestnikiem uprawnionym do udziału w Programie oraz do korzystania z KARTY STAŁEGO KLIENTA – służącej gromadzeniu punktów i uprawniającej do określonych rabatów.
2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić Kartę Klienta podając swoje dane osobowe w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą. Personalizacja karty dokonuje się w ciągu 30 dni.
3. MOLTON nie uwzględnia niepełnych Kart Klienta, nieczytelnych, błędnych oraz niepodpisanych.
W przypadku otrzymania zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych MOLTON nie powiadamia zainteresowanego oraz nie przydziela karty Stałego Klienta, na którą będzie rejestrowana sprzedaż.
4. Uczestnik rozpoczyna gromadzenie rabatów od momentu otrzymania karty (zwanej dalej KARTĄ STAŁEGO KLIENTA).
5. Uczestnik powinien powiadomić salon MOLTON, w którym odebrał kartę lub dział obsługi klienta MOLTON o jakichkolwiek zmianach w danych ujętych w karcie zgłoszeniowej w terminie 30 dni roboczych od wystąpienia zmiany. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia obciążają Uczestnika.
6. Na KARCIE STAŁEGO KLIENTA figuruje numer karty. Każdy z Uczestników posiada unikalny numer karty STAŁEGO KLIENTA. Posiadaczami KARTY STAŁEGO KLIENTA.
7. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej karty.
9. KARTA STAŁEGO KLIENTA nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
10. KARTA STAŁEGO KLIENTA nie jest zbywalna i nie można jej przekazywać osobom trzecim.

III. Uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie, kradzież karty

1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży KARTY STAŁEGO KLIENTA trzeba o tym niezwłocznie, telefonicznie powiadomić salon firmowy MOLTON. Upoważnieni pracownicy spółki MOLTON Styl podejmują działania w celu zablokowania karty i wystawienia nowej, wyłącznie po otrzymaniu zgłoszenia od posiadacza karty.
2. MOLTON nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia karty. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomił spółki MOLTON Styl o fakcie utraty KARTY STAŁEGO KLIENTA, MOLTON nie ponosi odpowiedzialności za żadne, nieuprawnione użycie KARTY STAŁEGO KLIENTA włącznie z wymianą punktów na rabaty. KARTY STAŁEGO KLIENTA zablokowanej nie można dalej używać.
3. Dotychczas zgromadzone rabaty STAŁEGO KLIENTA zostaną zapisane na nowej karcie. W okresie oczekiwania na duplikat KARTY STAŁEGO KLIENTA punkty nie są naliczane. Innych ustaleń może dokonać z Klientem wyłącznie uprawniony pracownik spółki MOLTON Styl.

IV. Korzystanie z KARTY STAŁEGO KLIENTA

1. Rabaty STAŁEGO KLIENTA można zdobywać w salonach MOLTON .
2. W celu zapisu punktów na KARCIE STAŁEGO KLIENTA Uczestnik powinien przekazać kartę kasjerowi przed dokonaniem płatności. Punkty STAŁEGO KLIENTA za zakupy dokonane w placówkach MOLTON są zapisywane w systemie automatycznie po umieszczeniu przez kasjera karty w czytniku kart przed zakończeniem transakcji. Punkty mogą być realizowane po pełnej wymianie danych z serwerem centralnym.
3. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest przypisana do osoby. Karty takie MOLTON może wycofać, a Uczestnika wykluczyć z Programu.
5. W przeciągu jednego dnia można dokonać przy użyciu karty STAŁEGO KLIENTA dowolnej ilości operacji zakupu.
6. Uczestnik, który nie posiada KARTY STAŁEGO KLIENTA przy dokonywaniu zakupów lub z jakichkolwiek względów nie przekazał jej kasjerowi przed zakończeniem transakcji zakupu, przez co rozumie się wydrukowanie paragonu fiskalnego przez kasjera, nie otrzymuje punktów.

V. Zwroty i Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi punktami STAŁEGO KLIENTA mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu paragonu fiskalnego w terminie do 30 dni od daty zakupu.
2. Reklamacje towaru zakupionego w ramach Programu podlega takiej samej procedurze reklamacyjnej, jak procedura standardowa.

VI. Transfer rabatów z karty na kartę oraz nieprzepisowo zdobyte karty

1. Posiadacz karty STAŁEGO KLIENTA nie może przekazać zebranych rabatów STAŁEGO KLIENTA innemu Uczestnikowi Programu.
2. Jeżeli Klient zgubi kartę, lub karta zostanie skradziona na wniosek Uczestnika może zostać wystawiony duplikat karty Klienta.
3. Kartę STAŁEGO KLIENTA uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie karty zgłoszeniowej zawierającej nierzeczywiste dane lub, którą w jakikolwiek sposób sfałszowano. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu przez upoważnionego pracownika MOLTON karta jest blokowana.
4. Nieprzepisowo zdobytymi rabatami STAŁEGO KLIENTA są w szczególności te, które zostały zgromadzone w inny sposób, sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. MOLTON ma bezwarunkowe prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który zdobył określony rabat lub kartę STAŁEGO KLIENTA w sposób niezgodny z Regulaminem i unieważnienia karty oraz naliczony rabat.

VII. Czas ważności kart

  1. Czas trwania programu:
    Program obowiązuje przez czas nieokreślony. MOLTON zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie.

 

VIII. Przydzielanie kart

 

1. Przydzielanie kart:
KARTA STAŁEGO KLIENTA – jest przydzielana klientkom i klientom, którzy dokonają zakupu.

2. Karta musi być wypełniona i podpisana.

IX. Zmiany i likwidacja programu STAŁEGO KLIENTA

1. MOLTON może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.
2. Obwieszczenie zakończenia Programu musi być przez spółkę MOLTON Styl zamieszczone na stronie internetowej www.molton.pl lub wystawione we wszystkich salonach firmowych biorących udział w Programie w dobrze widocznym miejscu z wyprzedzeniem przynajmniej 30 dni. Obwieszczenie musi zawierać szczegółowe warunki likwidacji i datę ostatecznego terminu wymiany punktów.
3. Po zakończeniu Programu, rabaty STAŁEGO KLIENTA nie będą naliczane.